4 Spatium Kreacja Przestrzeni - Ogrody - Wnętrza - Radom - Architektura Krajobrazu
 
  

Byliny i trawy

Alyssum saxatile
Smagliczka skalna
5 cm
Niska bylina z p?o??cymi, szarymi rozetkami li??ci. Kwitnie bardzo obficie drobnymi kwiatkami, zebranymi w kwiatostany na ko?cach p?dów kwiatowych.
IV-VI
?ó?te
Arabis caucasica
G?siówka kaukaska
10 cm
Niska, zimozielona bylina rozrastaj?ca si? poduszkowo. Li??cie szarozielone, omszone. Kwiaty zebrane w kwiatostanach ponad li???mi.
III-IV
Bia?e
Armeria maritima
Zawci?g nadmorski
10 cm
Niska, zimozielona bylina rozrastaj?ca si? poduszkowo. Li??cie zielone, trawiaste. Kwiaty zebrane w g?ówkowate kwiatostany na wysmuk?ych szypu?kach ponad li???mi.
V-IX
Purpurowo-ró?owe; Odmiana ‘Alba’
Aruncus dioicus
Parzyd?o le??ne
2 m
Okaza?a bylina o pokroju k?piastym, bardzo atrakcyjna podczas kwitnienia. Li??cie zielone pi?knie kontrastuj? z bia?ymi kwiatami zebranymi w rozga??zione wiechy.
VI-VII
Bia?e
Astilbe arendsi
Tawu?ka Arendsa (w odmianach)
0,5 m
K?piasta bylina o zielonych li??ciach, ozdobna g?ównie w czasie kwitnienia, za spraw? du?ych rozga??zionych, wiechowatych kwiatostanów.
V
Bia?e, ró?owe, czerwone
Aubrieta hybryda
?agwin ogrodowy
10 cm
Niska, zimozielona bylina rozrastaj?ca si? poduszkowo. Li??cie szarozielone, drobne. Wiosn? drobne, purpurowo fioletowe kwiaty ca?kowicie pokrywaj? ro??lin?. Przez lato pojawiaj? si? jeszcze pojedyncze kwiatki.
IV-V
Purpurowo-ró?owe; Odmiana ‘Alba’ Bia?e
Bergenia cordifolia
Bergenia sercowata (w odmianach)
0,3 m
K?piasta bylina o du?ych, sercowatych, skórzastych i b?yszcz?cych li??ciach, cz???ciowo zimozielona. Kwiaty zebrane w g?ste kwiatostany na ko?cu czerwonego p?du kwiatostanowego.
IV-V
Lilaró?
Campanula persicifolia
Dzwonek brzoskwiniolistny
0,4-1 m
Delikatnie wygl?daj?ca bylina, z k?piastym listowiem i wysmuk?ymi p?dami kwiatostanowymi. Kwiaty jasnoniebiesko-fioletowe, dzwonkowate ok. 3-5 cm ?r. na wierzcho?kach p?dów.
VI-VII
Jasnoniebiesko-fioletowe
Convallaria majalis
Konwalia majowa
0,2 m
Pó??no budz?ca si? ro??lina z du?ymi, owalnymi li???mi. W maju pojawiaj? si? pachn?ce, drobne, dzwonkowate kwiaty zebrane wzd?u? p?du kwiatostanowego. Rozrasta si? roz?ogowo, tworz?c ?any.
V
Bia?e
Festuca gautierii
Kostrzewa Gautiera
10 cm
Zimozielona trawa tworz?ca zwarte poduszkowate k?pki. Li??cie nitkowate, sztywne, zielone.
-
-
Festuca glauca
Kostrzewa sina
10 cm
Zimozielona trawa tworz?ca zwarte poduszkowate k?pki. Li??cie nitkowate, sztywne, niebieskozielone. Wypuszcza k?osowate kwiatostany.
-
-
Helictotrichon sempervirens
Owsica wieczniezielona
0,4 m
K?piasta trawa z?o?ona z zimozielonych, sztywnych, niebieskawych li??ci. Kwiatostany k?osowe, do 1 m wysoko?ci.
VI-VII
?ó?to-be?owe
Helleborus foetidus
Ciemiernik cuchn?cy
0,5 m
Zimozielona bylina, ze sztywnymi, ciemnozielonymi li???mi, z?o?onymi d?oniasto. P?ki kwiatostanowe wyrastaj? zim? i potrafi? zakwitn?? ju? w lutym. Kwiaty jasnozielone pozostaj? do wykszta?cenia nasion.
II
Jasnozielone
Hemmerocallis hybryda
Liliowiec ogrodowy (w odmianach)
0,3-0,5 m
K?piasta bylina z?o?ona z d?ugich, bardzo w?skich li??ci. Kwiaty na wysokich szypu?kach nawet do 1,2 m wysoko??ci, barwa zale?na od odmiany. Wyst?puje te? odmiana kar?owa ‘Stella d?Oro’.
V-VII
?ó?te, pomara?czowe, ró?owe, czerwone, br?zowe, nawet dwubarwne Heuchera
Heuchera ‘Caramel’
?urawka
0,2 m
Bylina ozdobna g?ównie z pomara?czowych li?ci, u?o?onych k?piasto o ?adnym kszta?cie. Kwiaty na szypu?kach, drobne, be?owe, do 45 cm wysoko?ci.
-
-
Heuchera ‘Chocolate Ruffles’’
?urawka pomarszczona
0,2 m
Bylina ozdobna g?ównie z bordowych li?ci, u?o?onych k?piasto o ?adnym kszta?cie, mocno pomarszczonych. Kwiaty na szypu?kach, drobne, be?owe do 45 cm wysoko?ci.
-
-
Heuchera ‘Citronelle’
?urawka
0,2 m
Bylina ozdobna g?ównie z ?ó?tych li??ci, u?o?onych k?piasto o ?adnym kszta?cie, z mocno pofalowanym brzegiem. Kwiaty na szypu?kach, drobne, be?owe do 45 cm wysoko??ci.
-
-
Hosta
Funkia (w odmianach)
Do 0,5 m
Bylina ozdobna g?ównie z li??ci, u?o?onych k?piasto, o zró?nicowanej kolorystce i blaszce li??ciowej ,np.: ?ó?te, zielone, z bia?ym lub ?ó?tym marginesem, niebieskawe. Kwiaty na wy?szych szypu?kach, drobne, fioletowe, zebrane w kwiatostan.
VI-VII
Fioletowe
Imperata cylindryca ‘Red Baron’
Imperata
0,4 m
Trawa o bardzo oryginalnej barwie delikatnych li??ci, zielona, z czasem czerwienieje od góry, tworz?c efektowne wysokie darnie. Ko?ce pojedynczych d??be? trawy cz?sto przewisaj?.
-
-
Iris barbata
Kosaciec bródkowy
Do 1 m
K?piasta bylina, z?o?ona z zielonych, d?ugich, szablastych li??ci, czasami lekko przewisaj?cych, ozdobnych przez ca?y sezon. Kwiaty du?e o egzotycznym wygl?dzie i ogromnej skali barw, z?o?one z trzech p?atków u?o?onych do góry i trzech wygi?tych ku do?owi z charakterystycznym ow?osieniem, tzw. bródk?.
V
Fioletowo-niebieskie, ?ó?te, br?zowe, bia?e; w ró?nych odcieniach i kombinacjach barw
Iris sibirica
Kosaciec syberyjski
1 m
Wyprostowana bylina o d?ugich i w?skich li??ciach. Kwiaty na smuk?ych p?dach bia?e, niebieskie lub fioletowe zale?nie od odmiany.
VI
Niebieskie, fioletowe, bia?e
Leymus arenarius
Wydmuchrzyca piaskowa
0,6 m
Trawa o sztywnych, w?skich, niebieskawych li??ciach, rozrastaj?ca si? roz?ogowo. Ekspansywna!
-
-
Miscanthus giganteus
Miskant olbrzymi
3 m
Olbrzymia trawa o d?ugich li??ciach, wyrastaj?cych z grubych p?dów, tworz?ca g?ste k?py. Blaszki li??ciowe ciemnozielone z bia?ym pasem wzd?u? nerwu g?ównego. Zakwita w rejonach o d?ugim okresie wegetacji, atrakcyjnymi, palczasto-groniastymi, srebrzystymi a pó??niej puszystymi wiechami d?ugo??ci 30 cm.
-
-
Miscanthus sinensis ‘Silberfeder’
Miskant chi?ski
1,5 m
Silnie rosn?ca trawa, tworz?ca g?ste k?py. Li??cie równow?skie ok. 2 cm szeroko??ci, zielone z bia?ym nerwem g?ównym. Kwiaty zebrane w srebrzystobia?e, puszyste wiechy d?. 30 cm.
VIII
Srebrzystobia?e
Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’ lub ‘Strictus’
Miskant chi?ski
2 m
Silnie rosn?ca trawa, tworz?ca g?ste k?py. Li??cie równow?skie ok. 2 cm szeroko??ci, zielone z bia?o-?ó?tymi poprzecznymi paskami, sztywne. Kwiaty zebrane w srebrzystobia?e, puszyste wiechy d?. 30 cm. Pojawiaj? si? nielicznie.
IX
Srebrzystobia?e
Phlox subulata
P?omyk szydlasty
10 cm
P?o??ca bylina, tworz?ca g?ste darnie, obsypana wiosn? obficie ró?owymi kwiatami, ??redniej wielko??ci. Li??cie szydlaste, lekko k?uj?ce.
IV-V
Ró?owe
Pulsatilla vulgaris
Sasanka zwyczajna
20 cm
Bylina o lu??nej budowie, z du?ymi dzwonkowatymi kwiatami, osadzonymi pojedynczo na ko?cach p?dów. Li??cie z?o?one, ow?osione, podobnie jak p?dy ro??liny.
IV-V
Fioletowe
Thymus praecox
Macierzanka wczesna
10 cm
Zimozielona krzewinka o zwartym pokroju. Kwiaty drobne, purpurowe.
IV
Purpurowe
Yukka
Juka karoli?ska (w odmianach)
0,7 m
Okaza?a, egzotycznie wygl?daj?ca ro??lina, ze sztywnymi, mieczowatymi li???mi, zebranymi w g?ste k?py. Kwiatostany do 1,5 m z wieloma dzwonkowatymi, zwisaj?cymi, kremowymi kwiatami.
VII-VIII
Kremowe

 

wyżej