4 Spatium Kreacja Przestrzeni - Ogrody - Wnętrza - Radom - Architektura Krajobrazu
 
  

Pn?cza

Actinidia kolomikta
Aktinidia pstrolistna
4 m
Pn?cze o bardzo dekoracyjnych, du?ych, trójbarwnych li??ciach i jadalnych owocach. Osi?ga 1-2 m rocznie. Li??cie jajowate, zielono-bia?o-ró?owe. Kwiaty drobne, pachn?ce. Owoce (2,3 cm) dojrzewaj? w VIII, smaczne.
V
Bia?e
Aristolochia macrophylla
Kokornak wielkolistny
10 m
Silne pn?cze, którego g?ównym atutem s? wielkie, sercowate, zielone li??cie, do 30 cm. Osi?ga 1-2 m rocznie. Kwiaty bardzo oryginalne, fajkowate, do 4 cm.
V-VI
Br?zowe
Campsis radicans
Milin ameryka?ski (w odmianach)
10 m
Silne pn?cze o oryginalnych, tr?bkowatych kwiatach. Osi?ga 1-4 m rocznie. Kwiaty do 4 cm, w zale?no??ci od odmiany kwiaty od ?ó?tego do czerwonego.
V-VI
?ó?te, pomara?czowe, czerwone
Celastrus orbiculatus
D?awisz okr?g?olistny
12 m
Silne pn?cze ozdobne z li??ci i owoców w stanie bezlistnym. Osi?ga 1-4 m rocznie. Li??cie okr?g?awe, zielone, przebarwiaj? si? na ?ó?to. Kwiaty bardzo drobne, niepozorne skupione nielicznie w wiechach, barwy bia?ej. Owoce ?ó?to-czerwone.
V-VI
Bia?e, niepozorne
Clematis
Powojnik (odmiany botaniczne)
1-2,5 (7) m
Niewymagaj?ce pn?cza ozdobne, szybko rosn?ce i obficie obsypane, na ogó? dzwonkowatymi kwiatami. Bardzo cz?sto ozdob? s? równie? puszyste owocostany, pozostaj?ce od lata przez ca?a zim?.
V- X
W zale?no??ci od odmiany: ?ó?te, bia?e, ró?owe, purpurowe, fioletowe
Clemtis
Powojnik (odmiany wielkokwiatowe)
2-4 m
Pn?cza ozdobne z przepi?knych kwiatów ró?nych barw i zmienn? morfologi? p?atków. Kwiaty du?e, niektóre nawet do 18 cm ?r. Osi?ga ok. 1 m rocznie.
V-X
W zale?no??ci od odmiany: Bia?e, ró?owe, purpurowe, fioletowe, niebieskawe, czerwone, dwubarwne
Fallopia aubertii
Rdestówka Auberta
12 m
Najsilniejsze pn?cze, daje szybki efekt, mo?e by? nadmiernie ekspansywne. Osi?ga 6 m rocznie. Li??cie pojedyncze, skr?toleg?e, ogonkowe. Blaszka li??ciowa owalna lub sercowata, ca?obrzega. Kwiaty bia?e, drobne, ale obficie pokrywaj? ro??lin?.
VIII-X
Bia?e
Hedera helix
Bluszcz pospolity
30 m
Zimozielone pn?cze z pi?knymi trójklapowymi, skórzastymi, ciemnozielonymi listkami. W odmianach dwubarwne. Osi?ga 0,5-1 m rocznie. Kwiaty pojawiaj? si? u starych okazów, wysoko.
IX
Zielonkawe, niepozorne
Lonicera caprifolium
Wiciokrzew przewiercie?
6 m
Szybkorosn?ce pn?cze o intensywnym, s?odkim zapachu. Osi?ga 1 m rocznie. Kwiaty rurkowate, ?ó?to-bia?e. Owoce pomara?czowe.
V-VI
?ó?to-bia?e
Lonicera x heckrottii
Wiciokrzew Heckrotta
3 m
D?ugo i obficie kwitn?ce pn?cze o lekkim zapachu. Osi?ga 1 m rocznie. Kwiaty rurkowate, ró?owoczerwone na zewn?trz, jasno?ó?te wewn?trz. Owoce purpurowe.
VI-IX
?ó?to-bia?e
Parthenocissus qiunquefolia var. murorum
Winobluszcz pi?ciolistkowy (odmiana murowa)
20 m
Silne pn?cze, wspina si? owijaj?c p?dami i czepiaj?c si? murów, desek za pomoc? przylg. Osi?ga 1-2 m rocznie. Li??cie z?o?one z pi?ciu listków, zielone, pi?knie przebarwiaj? si? jesieni? na szkar?atny kolor.
-
-
Parthenocissus tricuspidata
Winobluszcz trójklapowy
20 m
Silne pn?cze, wspina si? owijaj?c p?dami i czepiaj?c si? murów przylgami. Osi?ga 1-2 m rocznie. Li??cie du?e, b?yszcz?ce, trójklapowe, zielone na jesieni szkar?atne.
-
-
Wisteria floribunda
Glicynia kwiecista (w odmianach)
10 m
Silne pn?cze o du?ych, z?o?onych pierza??cie li??ciach i ogromnych (30-40 cm), groniastych, wisz?cych kwiatostanach. Osi?ga 1-3 m rocznie.
V
Niebiesko-fioletowe, bia?e

 

wyżej