4 Spatium Kreacja Przestrzeni - Ogrody - Wnętrza - Radom - Architektura Krajobrazu
 
  

O firmie

     Spatium Kreacja Przestrzeni to radomska firma, której g?ównym celem jest opracowywanie profesjonalnych projektów dotycz?cych architektury krajobrazu oraz ogrodów i aran?acji wn?trz jak równie? realizacja terenów zieleni. Pracujemy w ka?dej skali pocz?wszy od ogrodów prywatnych, zieleni przy firmach poprzez ziele? miejsk?, skwery oraz parki. Zajmujemy si? równie? ogrodami wertykalnymi i zielonymi ?cianami we wn?trzach. Wykonujemy równie? inwentaryzacje zieleni (inwentaryzacje dendrologiczne) zarówno zabytkowych parków jak i terenów pod przysz?e inwestycje oraz pasów drogowych.

     Do ka?dego projektu podchodzimy indywidualnie i z pe?nym zaanga?owaniem przy ?cis?ej wspó?pracy z inwestorem, uwzgl?dniaj?c jego potrzeby oraz upodobania estetyczne. Du?? uwag? po?wi?camy na funkcjonalno?? za?o?e? by walory estetyczne nie by?y jedynymi atutami. Stosuj?c zasady kompozycji, dobieraj?c odpowiednie gatunki ro?lin oraz materia?y i detale stworzymy dla Pa?stwa harmonijn? przestrze?, wpisuj?c? si? w otaczaj?cy krajobraz, b?d?c? jednocze?nie integraln? cz??ci? istniej?cej zabudowy.

     Zdobyte umiej?tno?ci plastyczne oraz wy?sze wykszta?cenie w zakresie architektury krajobrazu, a nade wszystko pasja oraz ci?g?e podnoszenie swoich kwalifikacji, ?ledzenie trendów i nowo?ci na rynku daj? gwarancj? profesjonalnego opracowania i wykonania tematu.

Dzia?amy g?ównie na terenie Radomia i w okolicach miasta Radom ale je?li inwestor nas przekona - dotrzemy w ka?de miejsce...

 

 

 

na górę