4 Spatium Kreacja Przestrzeni - Ogrody - Wnętrza - Radom - Architektura Krajobrazu
 
  

O mnie

     W?a?cicielem firmy i projektantem jest dyplomowany architekt krajobrazu, absolwent Wydzia?u Architektury Politechniki Krakowskiej oraz absolwent Liceum Plastycznego im. Józefa Brandta w Radomiu. Lubi? wspó?pracowa? z lud?mi wymagaj?cymi, ceni?cymi sobie ró?norodno??, otwartymi na odwa?ne propozycje, by projektowane za?o?enia stawa?y si? ma?ymi dzie?ami sztuki. Swoj? prac? wykonuj? z wielk? pasj? i zaanga?owaniem, dok?adaj?c wszelkich stara? by moje wizje by?y zgodne z Pa?stwa oczekiwaniami, a przygotowywane koncepcje 2D i fotorealistyczne wizualizacje u?atwia?y podj?cie decyzji zwi?zanych z realizacj?.

Etapy wspó?pracy:

  • Rozmowa z inwestorem pozwalaj?ca ustali? indywidualne oczekiwania oraz warunki wspó?pracy
  • Wizyta w terenie, dokonanie pomiarów, wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego oraz dokumentacji fotograficznej (pobranie map geodezyjnych i dost?pnych dokumentów)
  • Wykonanie koncepcji i przedstawienie jej klientowi
  • Naniesienie ewentualnych poprawek i zatwierdzenie koncepcji
  • Wykonanie projektu i przekazanie pe?nej dokumentacji w zale?no?ci od zamówienia
  • Ewentualna realizacja projektu

Moim celem jest tworzenie niebanalnych, pi?knych i indywidualnych przestrzeni...

   Odk?d pami?tam, moje zainteresowania skupione by?y wokó? sztuki, przyrody i techniki. Rysunek, malarstwo, rze?b?, fotografi? oraz wiedz? z zakresu historii sztuki rozwija?em ju? w Liceum Sztuk Plastycznych. Wybieraj?c kierunek studiów po??czy?em swoje pasje. Architektura Krajobrazu to nic innego jak sztuka kszta?towania pi?kna w otoczeniu cz?owieka, za pomoc? materia?u przyrodniczego. Projektowanie dostarcza mi wiele satysfakcji i daje uczucie spe?nienia.

 

Zapraszam do wspó?pracy

architekt krajobrazu
mgr in?. Rados?aw Pysiak

na górę