4 Spatium Kreacja Przestrzeni - Ogrody - Wnętrza - Radom - Architektura Krajobrazu
 
  

Zielone ?ciany czyli ogrody wertykalne lub horyzontalne

    Ogrody wertykalne zwane zielonymi ?cianami lub po prostu ogrodami pionowymi to bardzo atrakcyjny sposób na zagospodarowanie, tudzie? ozdabianie ?cian wewn?trznych oraz zewn?trznych. Idealnie nadaj? si? do dzielenia przestrzeni czy przys?aniania miejsc szpetnych, mog? by? równie? cz??ci? sk?adow? nowoczesnych ogrodze?, fasad nieruchomo?ci. Mo?na je wykorzysta? czasowo jako mobilne ?ciany stoisk targowych lub s?u?y? jako pi?kny parawan. Ogrody wertykalne to bardzo dobry sposób na oryginaln? aran?acje we wn?trzach lub kreacj? przestrzeni publicznej jak i równie? prywatnej. Pe?ni? nie tylko funkcj? dekoracyjn? i wizerunkow?, ale tak?e u?ytkow? wprowadzaj?c now? jako??. Ro?liny nawil?aj? i od?wie?aj? powietrze, wch?aniaj? niebezpieczne dla zdrowia zwi?zki, jonizuj? powietrze i tworz? zdrowy mikroklimat. Zielone ?ciany daj? niecodzienny efekt wizualny, podkre?laj?c nowoczesno?? i indywidualno??. To nowy standard w projektowaniu przestrzeni z u?yciem ?ywego materia?u ro?linnego.

 

Zielone ?ciany we wn?trzach Zielone ?ciany we wn?trzach Zielone ?ciany zewn?trzne

    Najprostszym rozwi?zaniem do budowy ogrodu wertykalnego, a zarazem bardzo innowacyjnym i daj?cym ogromne mo?liwo?ci aran?acyjne, jest system PIXEL GARDEN. Niewielkie doniczki niczym piksele komponuj? si? w barwne obrazy. W zale?no?ci od u?ytego gatunku ro?linnego pozwalaj? tworzy? rozmaite wariacje kolorystyczne lub monochromatyczne powierzchnie o zró?nicowanej fakturze, wynikaj?cej z ró?nej budowy li?cia czy te? rozmiaru dobieranych gatunków ro?lin czy kwiatów. Wykorzystuj?c zio?a do zbudowania zielonej ?ciany, uzyskamy przydatne w codziennym sporz?dzaniu zdrowych posi?ków herbarium. Pixel Garden daje nieograniczone mo?liwo?ci w zakresie doboru kolorystyki, form, kszta?tów i faktur. Konstrukcja dok?adnie dopasowanych elementów tworzy zwart? kwiatow? ?cian?, która ciekawie prezentuje si? zarówno z bliska, jak i z daleka. System Piksel Garden cechuje unikatowy system nawadniania, chroniony zg?oszeniem patentowym. Zasilaj?c wod? jeden tylko, najwy?ej po?o?ony element systemu, automatycznie nawadniamy ca?y pion kaskadowo po??czonych ze sob? modu?ów. Rozwi?zanie to pozwala na nawodnienie ca?ego ogrodu wertykalnego poprzez dostarczenie wody jedynie do najwy?ej po?o?onych elementów ca?ej matrycy. Oznacza to, ?e za po?rednictwem jednego tylko przy??cza wody dbamy o ca?y ogród. Inne rozwi?zania budowy pionowych ogrodów zak?adaj? konieczno?? troski o nawodnienie ka?dej ro?liny z osobna, co mocno komplikuje ca?y uk?ad nawadniaj?cy.

    Ogrody wertykalne s? do?? trwa?e, je?li ro?linom zapewni si? warunki zgodne z ich potrzebami, a wi?c odpowiedni? temperatur?, ?wiat?o i wilgotno??. Ro?liny mo?na wymienia? i dosadza? nowe w przypadku strat/ubytków . Mo?na te? zmienia? uk?ad pocz?tkowo nadanej scenie. Zamieniaj?c miejscami doniczki z konkretnymi gatunkami ro?lin tworzymy ca?kowicie nowe dzie?o – nowy obraz. 

 

Zielone ?ciany we wn?trzach Zielone ?ciany - System Pixel Garden Zielone ?ciany we wn?trzach
   

 

na górę