4 Spatium Kreacja Przestrzeni - Ogrody - Wnętrza - Radom - Architektura Krajobrazu
 
  

Nawadnianie

     Trudno Ci wygospodarowa? czas na podlewanie ogrodu? Chcesz mie? zawsze pi?kny i zielony trawnik
nie trac?c cennego czasu na jego nawadnianie? Pomy?l o systemie automatycznego nawadniania!

     Nasza Firma specjalizuj? si? w projektowaniu i monta?u najwy?szej jako?ci systemów automatycznego nawadniania dwóch ameryka?skich firm Hunter i Rain Bird. Korzy?ci z takiego systemu to nie tylko zaoszcz?dzony czas, ale przede wszystkim zmniejszone zu?ycie wody. Sterownik i elektrozawory uruchomi? system o okre?lonej porze, najcz??ciej w ?rodku nocy, kiedy spadki ci?nienia i niedobór wody jest najmniejszy i przy znikomej ewaporacji (odparowywaniu wody), mamy wi?c pewno??, ?e ro?liny dostan? odpowiedni? dawk? przy ma?ych stratach. Ca?y system jest te? wygodny, a przy tym podnosi estetyk? i presti? ogrodu. Wyje?d?aj?c na zaplanowane wakacje nie musimy si? martwi? podlewaniem ogrodu, system uruchomi si? sam i sam zako?czy dzia?anie. Je?li wyst?pi? opady atmosferyczne odpowiedni czujnik deszczu roz??czy system i wznowi dzia?anie jak zajdzie taka potrzeba. Ca?a instalacja rurowa schowana jest pod ziemi?, a w momencie uruchomienia nawadniania odpowiednie zraszacze wynurz? si? tylko na czas pracy.

    Kompletny system automatycznego nawadniania sk?ada si? z nast?puj?cych elementów:

  • ruroci?gi,
  • g?owice deszczuj?ce,
  • zraszacze,
  • elektrozawory,
  • sterowniki (elektroniczne lub bateryjne),
  •  urz?dzenia do mikronawadniania, w tym linie i ta?my kropluj?ce.

 

anat_sys_rb_m

sys-aut-naw

na górę